پایگاه مقاومت بسیج اسوه
 
چهارشنبه 28 آذر 1397 -

رای به سایت :
40
محبوب
معرفی پایگاه : اسوه

توضيحات:  پایگاه اسوه دارای 186 بسیجی عادی ،48 بسیجی فعال و 9 نفر کادر می باشد