پایگاه مقاومت بسیج المتقین
 
پنجشنبه 27 دي 1397 -

رای به سایت :
141
محبوب
معرفی پایگاه : المتقین

توضيحات:  پایگاه درسال 58به فرمان حضرت امام (ره)تاسیس شد
<p> پایگاه بسیج خواهران المتقین درسال 58به فرمان حضرت امام خمینی مبنی برتشگیل بسیج 20ملیونی فعالیت خودراآغازنمود.&nbsp;</p> <p> پایگاه درزمان دفاع مقدس تعدادی ازخواهران رابرای کمک درپشت جبهه اعزام نمودوتعداددزیادی ازخواهران نیزدرداخل مسجدوپایگاه مشغول جمع آوری کمکهای مردمی وارسال آن به مناطق جنگی بودند.</p> <p> بعدازدفاع مقدس خئاهران درپایگاه مشغول کارهای &nbsp;فرهنگی-آموزشی وتفریحیبرای نوجوانان وجوانان شدند.وباتشگیل بسیج سازندگی اعزام خواهران به مناطق محروم وجنگ زده برای بازسازی وترمیم شدند.</p> <p> بادستورمقام معظم رهبری مبنی برتشگیل حلقه صالحین این پایگاه 6حلقه صالحین تشگیل دادکه به شرح ذیل می باشد.</p> <p> 2حلقه بزرگسالان-1حلقه نوجوانان 1حلقه پیش کسوتان 1حلقه جوانان 1حلقه نونهالان&nbsp;</p> <p> پایگاه درسال 92مه وپیش دبستانی یاس نبی راافتتاح نموده ودرحال حاضرمشغول فعالیت است</p>